A Last of Us Prequel ควรปล่อยก่อนภาค 3

Naughty Dog ควรทำภาคก่อนของ The Last of Us ที่หมุนรอบชีวิตของ Joel ก่อนพบกับ Ellie ก่อนปล่อย Part 3 The Last of Usเป็นแฟรนไชส์ยอดนิยมของ Naughty Dog...